Kommunestyremøte 2009-10-22

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
PS 09/64 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 09/65 - Referatsaker
RS 09/44 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
RS 09/45 - Rådmannen: orientering fra administrasjonen
RS 09/46-47-48 - Rapporter skjenkekontroll - Kontrollrapport salgsbevilling mv.
PS 09/67 - Ny skolestruktur ved barneskolene i Gjerstad
PAUSE
PAUSE SLUTT
PS 09/71 - Tertialrapport 2. tertial 2009
PS 09/68 - Sektorplan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013
PS 09/69 - Planutvalgets rolle og oppgaver - delegering av myndighet
PS 09/70 - Planprogram for perioden 2010-2022
PS 09/72 - Revisjon av økonomireglement
PS 09/73 - Ungdommens kommunestyre - oppnevning av politisk adhoc-utvalg
PS 09/74 - Eventuelt
Møteslutt
webløsning fra Serit Itum