Kommunestyremøte 2011-06-14

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
MØTESTART
PS 11/43 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
RS 11/41 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
RS 11/42 - Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen
PS 11/45 - Kjøp av tomt - forskuddering finansering
PS 11/46 - Tertialrapport 1. tertial 2011
PS 11/47 - 2.gangs behandling av detaljregulering av boligfelt på Mostad
PS 11/50 - Prisvurdering av næringstomter på Brokelandsheia
PS 11/48 - Fritak for eiendomsskatt
PS 11/49 - Samhandlingsreformen - ansettelse av samfunnsmedisiner i et tre-årig prosjekt i Østre Agder
PS 11/51 - Forslag om utplassering av kriminelle asylsøkere i kommunene - brev til regjeringen
PAUSE
OPPSTART
PS 11/52 - Eventuelt
webløsning fra Serit Itum