Kommunestyremøte 2011-08-18

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
PS 11/53 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
RS 11/49 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
RS 11/50 - Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen
PS 11/56 - Rullering av kommuneplan 2011-2023 - sluttbehandling
PAUSE (gruppemøte)
Forts.
PAUSE
PS 11/57 - Budsjettendring - Prosjekt 1320, tilknytning Løite vannverk
PS 11/58 - Frivilligsentralen - framtidig drift
PS 11/59 - Kathrine Hagane - søknad om fritak fra politiske verv pga. flytting
PS 11/60 - Strategidokument for utvikling av Østre Agder-samarbeidet - sluttbehandling
PS 11/61 - Eventuelt
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum