Kommunestyremøte 2011-12-14

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
PS 11/20 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen
PS 11/26 - Deltakelse i Agder Wood sin satsing på bærekraftig og energieffektiv boligutvikling - Brokelandheias nye boligområde som forbildeprosjekt
PAUSE
forts.
PS 11/22 - Barnehageplan 2011-2023
PS 11/23 - Kategorisering av avslutning av driftsfond
PS 11/24 - Budsjettregulering 2011
PS 11/25 - HMS handlingsplan for 2012
PAUSE
forts.
PS 11/27 - Handlingsprogram 2012-2015, årsplan 2012 og avgiftsfastsettelse for 2012
PAUSE
forts.
PS 11/28 - Valg av ny møtefullmektig til forliksrådet
PS 11/29 - Forslag til kandidater til nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst
PS 11/30 - Eventuelt
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum