Kommunestyremøte 2010-02-25

Oppløsning:
Laster avspiller
UiA: orientering om utvikling og Campus Grimstad
PAUSE
Møtestart
PS 10/13 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 10/14 - Referatsaker
RS 10/6 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
RS 10/7 - Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen
PS 10/15 - Samhandlingsreformen - viljeserklæring vedrørende samarbeid Østre Agder
PS 10/16 - Gjerstad Landhandel - søknad om salgsbevilling for øl i forbindelse med skifte av eier
PS 10/17 - Instilling fra ad hoc-utvalget for vitalisering av Ungdommens kommunestyre
PS 10/18 - Vedteksendring - organisering av Agderrådet i henhold til kommuneloven paragraf 27
PS 10/19 - Kommunal lånegaranti RTA AS
PS 10/20 - Vennskapskommunesamarbeid - Gjerstad/Moldova
PS 10/21 - Søknad om permisjon fra politiske verv
PS 10/22 - Eventuelt
Møteslutt
webløsning fra Serit Itum