Kommunestyremøte 2011-05-19

Oppløsning:
Laster avspiller
Informasjon om Samhandlingsreformen v/Harry Svendsen (Østre Agder)
Orientering om prosjektene "SKUP" og "Vurdering for læring" v/enhetsleder Kristen Øybekk
PAUSE
MØTESTART (ord. møte)
RS 11/26 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
RS 11/27 - Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen
PS 11/39 - Årsmelding for 2010
PS 11/40 - Årsregnskap 2010
PS 11/30 - Strategiplan for Sørlandet Sykehus HF for perioden 2012-2014 - felles høringsuttalelse fra Østre Agder
PS 11/31 - Opptak av barn til barnehagen - konsekvenser
PS 11/32 - Farlig skoleveg - oppnevning av ad hoc gruppe
PS 11/33 - Folkevalgtopplæring - drøftingssak
PS 11/34 - Vinmonopol i Gjerstad - søknad om godkjenning av beliggenhet for utsalg
PAUSE
MØTESTART
PS 11/35 - Søknad om fritak
PS 11/36 - Årsrapport fra skatteoppkreveren for 2010
PS 11/38 - Strategidokument for Østre Agder
PS 11/41 - Sak om salgsbevilling alkoholholdig drikk under 4,7 volumprosent - Gjerstadbutikken AS
PS 11/42 - Eventuelt
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum