Kommunestyremøte 2010-01-28

Oppløsning:
Laster avspiller
Møtestart
PS 10/1 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 10/2 - Referatsaker
RS 10/1 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
PS 10/3 - Kriseledelsesplan
PS 10/4 - Høring - nye fylkesveger i Aust-Agder - forslag til handlingsprogram Nye Fylkesveger 2010-2013
PS 10/5 - Kontrollutvalgets årsplan for 2010
PS 10/6 - Låneopptak, startlån 2010
PS 10/7 - Budsjettendring 2010, MOT
PS 10/8 - Valg av overformynder og varamedlemmer
PS 10/9 - Valg av nytt medlem til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
PS 10/10 - Søknad om fritak fra politiske verv pga. flytting
PS 10/12 - Eventuelt 1
PS 10/11 - Valg av medlemmer i ad hoc-utvalg kommuneplanen
PS 10/12 - Eventuelt 2
Møteslutt
webløsning fra Serit Itum