Kommunestyremøte 2010-06-17

Oppløsning:
Laster avspiller
MØTESTART
Representanter fra politiet informerer vedr. legging av ny stasjon i østregionen
PAUSE
PS 10/42 - Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 10/43 - Referatsaker
RS 10/25 - Ordføreren: gjøremål mv. siden forrige møte
RS 10/26 - Rådmannen: orienteringer fra administrasjonen
PS 10/44 - Forslag til ny tjenestestruktur i Agder politidistrikt - høring
PS 10/45 - Ny bil til driftsoperatør
PS 10/46 - Tertialrapport 1. tertial 2010
PS 10/47 - Innføring av eiendomsskatt
PS 10/48 - Kompetansesenter for Østregionen-skole, evaluering
PS 10/49 - Tilstandsrapport for grunnskole - Gjerstad kommune
PS 10/50 - Oppfølging av Boligsosial handlingsplan vedrørende flyktninger - investering 2010
PS 10/51 - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - fastsetting av valgdag
PS 10/52 - Skatteoppkreverfunksjonen i Gjerstad for 2009
PS 10/53 - Søknad om fritak fra verv som medlem av lagmannsretten - Turid Markseth
PS 10/54 - Eventuelt
MØTESLUTT
webløsning fra Serit Itum